Aparati priključeni na VoipHKOM.si

Najboljša podpora
  • 24 ur
na dan.


Avaya E129 

Avaya Aura 96X0

Avaya Aura 1400-160


Avaya Aura 9608-9611G